سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تجزیه و تحلیل داده ها به مقصود مطالعه صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع پژوهش، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. داده های خام با بهره گیری از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، آغاز اندازه و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص گردید. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی ، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی بهره گیری از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته گردید و در نهایت با جمع بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه پیدا نمود. کلیه ی این تجزیه و تحلیل ها به وسیله ی نرم افزار SPSS18 و LISREL 8.53  انجام گردیده می باشد.

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

توصیف جنسیت، تحصیلات و شغل پاسخ دهندگان پرسشنامه ی پژوهش به تبیین زیر می باشد.

  • جنسیت – مطابق جدول و نمودار (4-1)، جنسیت 7/53 درصد از پاسخ دهندگان زن و 6/45 درصد مرد می باشند؛ همچنین 7/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.