سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال ، جداول و نمودارها

اشکال

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………….7

شکل 2-1 فرآیند کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………….14

شکل 2-2 فرآیند انگیزش ………………………………………………………………………………………………….36

جداول

جدول 2-1  خصوصیات فرد کارآفرین از دیدگاه ماریسون …………………………………………………….25

جدول 2-2 تأثیر های کارکردی کارآفرینان در نظریه های اقتصادی ………………………………………..30

جدول 3-1 ابعاد و سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………….55

جدول 3-2جدول پایایی متغیرهای آزمون …………………………………………………………………………….56

جدول 4-1 جدول فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………………….61

جدول 4-2  جدول فراوانی سن …………………………………………………………………………………………62

جدول4-3 جدول توصیفی طرفداری عاطفی …………………………………………………………………………..63

جدول 4-4 جدول توصیفی محرک مثبت …………………………………………………………………………….64

جدول 4-5 جدول توصیفی توجه ……………………………………………………………………………………….65

جدول 4-6 جدول توصیفی مقایسه اجتماعی ………………………………………………………………………..66

جدول 4-7 جدول توصیفی انگیزه وابستگی …………………………………………………………………………67

جدول 4-8 جدول توصیفی علاقه به کارآفرینی …………………………………………………………………….68

جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف …………………………………………………………………………69

جدول 4-10 جدول همبستگی محرک مثبت و علاقه به کارآفرینی ………………………………………….70

جدول 4-11 جدول همبستگی مقایسه اجتماعی و علاقه به کارآفرینی ……………………………………..71

جدول 4-12 جدول همبستگی طرفداری عاطفی و علاقه به کارآفرینی ……………………………………….72

جدول 4-13 جدول همبستگی توجه و علاقه به کارآفرینی …………………………………………………….73

جدول 4-14 جدول متغیرها در مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ………………………………74

جدول 4-15 جدول اختصار مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی …………………………………..75

جدول 4-16 جدول تحلیل واریانس انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ………………………………75

جدول 4-17 جدول ضرایب رگرسیون ابعاد انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ……………………76

جدول 4-18 جدول متغیرهای خارج شده از مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ……………76

نمودارها

نمودار 4-1 نمودار ستونی جنسیت ……………………………………………………………………………………..61

نمودار 4-2  نمودار ستونی سن …………………………………………………………………………………………..62

نمودار 4-3 نمودار هیستوگرام طرفداری عاطفی ………………………………………………………………………63

نمودار 4-4 نمودار هیستوگرام محرک مثبت …………………………………………………………………………64

نمودار 4-5 نمودار هیستوگرام توجه ……………………………………………………………………………………65

نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام مقایسه اجتماعی …………………………………………………………………….66

نمودار 4-7 نمودار هیستوگرام انگیزه وابستگی ……………………………………………………………………..67

نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام علاقه به کارآفرینی …………………………………………………………………68

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت