سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار 1-1) مدل مفهومی لوئیس و لمبارت…………………………………………………………………………………………..9

نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………61

نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….62

نمودار 4-3) نمودار میله ای شغل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………63

نمودار 4-4) نمودار میله ای برندهای مورد بهره گیری ی پاسخ دهندگان……………………………………………………..65

نمودار 4-5) نمودار میله ای محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان……………………………………………………67

نمودار 4-6) نمودار میله ای میانگین سازه های متغیر شخصیت برند……………………………………………………….69

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر اعتماد به برند………………………………………………………………………………………..70

نمودار 4-8) هیستوگرام سازه ی اعتبار………………………………………………………………………………………………..71

نمودار 4-9) هیستوگرام سازه ی صداقت…………………………………………………………………………………………….72

نمودار 4-10) هیستوگرام سازه ی خیرخواهی……………………………………………………………………………………..73

نمودار 4-11) هیستوگرام متغیر تعهد به برند………………………………………………………………………………………..74

نمودار 4-12) هیستوگرام سازه ی تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………….75

نمودار 4-13) هیستوگرام سازه ی تعهد مستمر…………………………………………………………………………………….76

نمودار 4-14) هیستوگرام متغیر وابستگی به برند………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-15) آزمون مدل پژوهش (حالت استاندارد) …………………………………………………………………………….78

نمودار 4-16) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد معنا داری) …………………………………………………………………..79

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید