سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش

2- 28-1 پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش در داخل کشور

– محسن علّامه ( 1378 ) در رساله دکترای خود تحت عنوان « مطالعه قابلیت توسعه الگوی آرمانی کیفیت زندگی کاری والتون با ارزش های اسلامی و تأثیر الگوی توسعه یافته بر کاهش تنیدگی روانی » نتایج زیر را بدست آورد .

در این پژوهش از پرسشنامه “والتون” و الگوی اسلامی کیفیت زندگی کاری و تنیدگی روانی بهره گیری گردید . نتایج پژوهش وجود هفت ارتباط معنادار بین مؤلفه های الگوی والتون را نشان    می دهد .

شاخص نیکویی بر ارزش 995% برآورده گردید که حاکی از برازش مطلوب الگو می باشد . این نتایج حاکمیت 31 ارتباط معنادار بین 17 مؤلّفه الگوی اسلامی را نشان می دهد .

شاخص نیکویی برازش برای الگوی اسلامی 90% برآورد گردیده می باشد که برآورد مطلوب را نشان می دهد. نتایج نشان می­دهد که از بین مؤلّفه­های 17 گانه الگوی اسلامی کیفیت زندگی کاری بین مؤلّفه­های ارتباطات باز در سازمان، وفای به عهد سرپرست، ارزشیابی عملکرد متناسب با اندازه کوشش واقعی فرد، آگاهی کارکنان از عملکرد مدیران با تنیدگی روانی ارتباط معناداری هست.

– پژوهش دیگری به وسیله رضایی ( 1379 ) با عنوان «مطالعه ارتباط بین رضایت شغلی و تعهّد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» انجام شده می باشد که نتایج آن به تبیین زیر می باشد .

1- با افزایش اندازه رضایت شغلی، اندازه علاقه­مندی کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود و همچنین نسبت به ارزش­های آن افزایش می­یابد که موجب افزایش تعهّد سازمانی کارکنان و استمرار خدمت آنان در سازمان خواهد گردید .

2- ارتباط رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهّد سازمانی قویتر از سایر ابعاد می باشد .

3- بین اندازه رضایت شغلی با توجّه به سطح تحصیلات آنان تفاوت هست .

4- بین اندازه تعهّد سازمانی کارکنان با توجّه به سطح تحصیلات و سابقۀ کار آنها تفاوتی وجود ندارد .

– شهر آشوب ( 1385 ) در پایان­نامه خود تحت عنوان «مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی دبیرستان­های شهرستان گنبد کاووس «با اتکا به از مؤلّفه­های هشت گانه “والتون” به این نتیجه رسیده که ارتباط مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی هست (تقی آشوب، 1385، همان منبع) .

– نجفی (1385) در پایان نامه خود تحت عنوان «مطالعه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران میان شرکت کنندگان ایران «با بهره گیری از مؤلّفه­های “کاسیو” نتیجه­گیری می­کند که بین کیفیت زندگی کاری و بهره­وری مدیران میانی همبستگی مثبت و معناداری هست . یعنی با بالا رفتن کیفیت زندگی کاری ، بهره وری آنان نیز بهبود   می یابد . ضریب تعیین نشانگر این مطلب می باشد که حدود 20% از بهره وری مدیران ناشی از کیفیت زندگی کاری و 80% باقی مانده بر اثر تأثیر عوامل می باشد .

– فلاح (1385) در پایان نامه خود تحت عنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل «ارتباط کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان سازمان اقتصادی کوثر» به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست. او نیز در این پژوهش از مؤلّفه­های “والتون” بهره گیری نمود .

– تعالی (1374) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « مطالعه اثرات کیفیت زندگی کاری بر روی بهره وری کارکنان بانک های کشور به این نکته توجّه نموده می باشد که آیا اصولاً بین بهبود کیفیت زندگی کاری در بانک­های کشور و بهره وری آنها ارتباط ای هست یا خیر ؟ چنانچه ارتباط ای هست اندازه آن چگونه و تا چه اندازهای می باشد و همچنین کدام عامل کیفیت زندگی نسبت به عوامل دیگر رجحان بیشتری دارد ؟ جامعه آماری وی شامل کارکنان شعب بانک های مختلف تهران می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه گیری کرده می باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان