سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها معمولاً روش های متفاوتی هست ، در این پژوهش از آمار توصیفی به همراه آمار استنباطی بهره گیری شده می باشد. در آغاز با بهره گیری از نرم افزار SPSS هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری توصیف شده سپس با بهره گیری از روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL  به مطالعه ارتباط میان متغیرها پرداخته شده می باشد و صحت فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند که گزارش آن در فصل 4 ارائه شده می باشد.

معادلات ساختاری یکی از فنون مدل سازی آماری می باشد که در سال های اخیر از حوزه ی رفتاری وارد حوزه ی مدیریت ، سازمان و اقتصاد شده می باشد. این روش، فن مدل سازی آماری می باشد که فنون دیگری مثل رگرسیون چند متغیره[1]، تجزیه و تحلیل عاملی[2] و تجزیه و تحلیل مسیر[3] را در بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیرهای پنهان می باشد که توسط شاخص های اندازه پذیر و متغیرهای عیان تعریف می شوند. با بهره گیری از این روش می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که به گونه مستقیم قابل نظاره نیستند را با در نظر داشتن خطاها استنتاج نموده و اندازه همبستگی و شدت اثرگذاری هریک را بر دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این روش مانند رگرسیون، کمّی سازی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته انجام می شود. البته بر خلاف پارامترهای رگرسیونی که همبستگی های تجربی را نشان می دهند، پارامترهای ساختاری همبستگی های علّی را اظهار می کنند (مهرگان و همکاران، 1387، ص ص 23-22). فرآیند مدل معادلات ساختاری شامل یک سری گام هایی می باشد که به محقق توصیه می گردد که حتماً به صورت متوالی این گام ها را انجام دهد. این گام ها عبارتند از (جلیلوند، 1391، ص ص 89-88):

 

الف) اظهار مدل – مدل معادلات ساختاری با اظهار مدلی که می خواهد تخمین زده گردد شروع می گردد. در ماتریس سطح، مدل، روابط میان متغیرها می باشد. این مدل ها در زمینه ی رویکردهای مختلف تحلیلی ، اشکال مختلفی به خود می گیرند. گام های این مرحله به تبیین زیر می باشد:

  • ساخت یک مدل ساختاری فرضی
  • انتخاب شاخص های نظاره شده برای متغیرهای مکنون (پنهان)
  • ارزیابی حالت همانندی مدل

ب) تخمین مدل – بعد از اظهار مدل و ارزیابی حالت همانندی آن ، کار بعدی ، به دست آوردن تخمین های پارامتری آزاد از روی مجموعه ای از داده های نظاره شده می باشد. این مرحله شامل یک سری فرآیندهای تکراری می باشد که در هریک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می گردد و با ماتریس کوواریانس داده های نظاره شده مقایسه می گردد. مقایسه ی این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقی مانده می گردد و این تکرارها تا جایی ادامه می یابد که این ماتریس به حداقل ممکن برسد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Data = Model + Residual

[1] Multivariate Regression

[2] Confirmatory Factor Analiysis

[3] Path Analiysis

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.