سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تعیین کننده تعهّد

مؤسسه تحقیقی ارزیابی بین المللی با توجّه به تحقیقاتی که در فاصله سالهای 1999 تا 2001 انجام داد عوامل تعیین کننده تعهّد را به صورت زیر بیان نمود (گیانکولا، 2006، ص54 ):

1- کیفیت رهبری سازمان و شرکت

2- فرصت های تقویت کاری

3- مهارت های مدیریت انسانی مدیران بی واسطه

4- فرصت های رشد

“واستون وایت” در تحقیقی که انجام داد (2000) عوامل تعیین کننده و محرّک تعهّد را به صورت زیر بیان نمود (گیانکولا، 2006، ص22):

1- اعتماد به رهبر ارشد

2- قابلیت رقابت پاداش ها

3- دستکاری و انسجام رهبری شرکت

4- کیفیت محصولات و خدمات تولیدی شرکت و سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- امنیت شغلی

6- فقدان استرس های مرتبط با شغل

7- فرصت بکارگیری مهارت ها در کار

2-25 مقدمات ایجاد تعهّد

ماتیو و زاجاک (1990) با تجزیه و تحلیل بیش از 200 پژوهش ، مقدمات ایجاد تعهّد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم می کنند (اسماعیلی، 1380، ص42) :

الف- ویژگی­های شخصیتی مؤثّر بر تعهّد سازمانی (سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، استنباط از شایستگی شخصی، تواناییها، حقوق و دستمزد) .

ب- خصوصیات شغلی مؤثّر بر تعهّد سازمانی (مشاغل غنی شده، تنوع مهارت، استقلال مشاغل، چالش انگیز بودن مشاغل).

ج- روابط گروهی و ارتباط با رهبر و تعهّد سازمانی (انسجام گروه، وابستگی متقابل، وظایف، ارتباطات رهبر) (فیلدز و تاکر، 1992، ص84)[1] .

د- ویژگی­های سازمان و تعهّد سازمانی (اندازه، سازمان، عدم تمرکز و …).

ر- وضعیت تأثیر و تعهّد سازمانی ( تضاد تأثیر، ابهام تأثیر، تعدّد تأثیر).

2-26 شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان

برای تقویت و بالا بردن اندازه تعهّد سازمانی کارکنان راههای متفاوتی هست ، موارد زیر شمه ای از این راههاست ( “دسلر”، 1379، ص65 ) .

– داشتن مأموریت و ایدئولوژی سازمانی و واضح و روشن .

– سهیم کردن کارکنان

– ایجاد حس بیگانگی

– دریافت شکایات

– ایجاد حس جمعی و تأکید بر همکاری جمعی

– پیشرفت کارکنان ، شکوفا کردن و توانمندسازی آنان

– نسبت سازی

– تضمین عدالت سازمانی

– انتخاب مدیران مناسب

– امنیت شغلی

– برقراری ارتباط دو جانبه بین مدیران و کارکنان سازمان .

2-27 ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

یکی از موضوعاتی که فکر بسیاری از مدیران را به خود مشغول می دارد مدیریت منابع انسانی می باشد، مدیران معمولاً نسبت به ادارۀ صحیح این منابع دیدگاههای متفاوتی دارند علت اساسی این امر وجود جنبه های گوناگون در حوزۀ منابع انسانی می باشد، امروزه موضوع کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان بسیار مورد توجه قرار گرفته زیرا که دانشمندان دریافتند که بهبود شرایط زندگی خانوادگی و شرایط کاری که هر دو جزء لاینفک زندگی افراد به شمار می طریقه موجب بهبود روحیه و انگیزه کارکنان می گردد و در نتیجه موجبات افزایش رضایت خاطر آنان از زندگی و شغل خود و همچنین افزایش وفاداری و دلبستگی افراد به سازمان می گردد، کیفیت زندگی کاری شامل هشت مؤلفه (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت های انسانی) می باشد هر یک از جنبه ای کار و زندگی فرد را تشکیل می دهد اکنون سازمان ها دریافتند که انگیزه ها و پاداش های مادی، راه های موقتی هستند برای بهبود اثربخشی و بهره وری سازمان ها و تنها در نظر داشتن کیفیت و جنبه های گوناگون زندگی می باشد که این نتیجه را در پی خواهد داشت از سوی دیگر تعهد سازمانی سالهاست که مورد توجه بوده و روی آن مطالعات متعددی صورت پذیرفته، دانشمندان برای تعهد سازمانی سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستعد در نظر گرفته اند، تعهد همان برگ برنده ای می باشد که اگر سازمان آن را از سوی کارکنان خود داشته باشد هیچگاه به رکود و سقوط برخورد نمی کند از آنجا که کیفیت زندگی کاری بر تمامی جوانب کار افراد در سازمان مانند رضایت و تعهد آنان به کار و سازمان اثر می گذارد و موجب شکل گیری هویت سازمانی خاصی و آرمان ها و اهداف مشترک برای افراد می گردد لذا پژوهش در زمینه مطالعه و تعیین نوع ارتباط حاکم بر این دو متغیر بسیار الزامی می باشد زیرا که شمول کامل بر این مباحث به مدیران حوزه منابع انسانی کمک می کند که هم روحیه و انگیزه کارکنان را بهبود بخشند و هم اثربخشی و بهره وری سازمان خود در افزایش دهند.

[1] . Fields, Mitchell W. Tacker

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان