سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

چکیده 1

1-1 مقدمه 3

1-2 اظهار مساله 4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-4 اهداف پژوهش 7

1-5چهارچوب نظری پژوهش 7

1-6 فرضیه های پژوهش 10

1-7 تعریف متغیر ها: 11

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرها 11

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیر ها: 12

1-8 قلمرو پژوهش 13

1-8-1 قلمروموضوعی: 13

1-8-2 قلمرو مکانی: 13

1-8-3 قلمرو زمانی: 13

1-9خلاصه فصل اول 13

2-1 مقدمه 16

2-2 مفهوم بازار 17

2-3 فروشگاههای زنجیرهای 17

2-4 بازایابی تعاملی 18

2-4-1 از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی تعاملی 18

2-4-2 فرایند مدیریت بازاریابی براساس رویکرد بازاریابی تعاملی 19

2-4-3 جهان بینی بازاریابی تعاملی 21

2-4-4 تعریف بازاریابی تعاملی 21

2-4-5 عواملی که ضرورت بازاریابی تعاملی راتحت تاثیر قرار می دهد 26

2-4-6 رویکرد بازاریابی تعاملی 26

2-4-7 ابعاد مطالعه بازاریابی تعاملی 27

2-4-8 مروری بر بازاریابی تعاملی 27

2-4-9مقایسه بازاریابی تعاملی و بازاریابی سنتی 29

2-4-10 دیدگاههای بازاریابی 30

2-4-11 مقایسه انواع بازاریابی 31

2-4-12 مزایای بازاریابی تعاملی 33

2-4-13 تاکتیک های بازاریابی تعاملی 34

2-4-13 مدل های بازاریابی تعاملی 35

2-5 ارتباطات 41

2-6 شخصی سازی 42

2-7رفتار ترجیحی 45

2-8پاداش 46

2-9تعهد ارتباطی 46

2-9-1تعریف تعهد 46

2-9-2تاثیر تعهد در کاهش هزینه و افزایش سود فروشنده 48

2-10رفتار خرید مصرف کننده 49

2-11 عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید 50

2-12 عوامل فرهنگی- اجتماعی و گروهی 51

2-13 عوامل روانی و فردی 52

2-14 عوامل موقعیتی 53

2-15 عوامل آمیخته بازاریابی 54

2-16مصرف کنندگان چه احتیاجی به تعاملات دارند؟ 54

2-17 بخش دوم پیشینه پژوهش 55

2-18 اختصار فصل دوم 59

3-1 مقدمه 61

3-2 روش پژوهش 61

3-3 روشهای گردآوری اطلاعات 62

3-4 جامعه آماری 63

3-5 نمونه آماری 63

3-6 ابزار گردآوری داده ها 64

3-6-1  طراحی و ساختار پرسشنامه 64

3-6-2 سنجش روایی 66

3-6-3 سنجش پایایی 66

3-7 متغیر های پژوهش 68

3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

3-9 شاخص های برازش مدل 69

4-1 مقدمه 73

4-2.توصیف متغیرهای پژوهش 73

4-2-1.توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 73

4-2-1-1.توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 73

4-2-1-2 توصیف سن پاسخ دهندگان 74

4-2-1-3 توصیف اندازه تحصیل  پاسخ دهندگان 74

4-2-1-4 توصیف مدت زمان خرید از فروشگاههای زنجیره ای 75

4-2-1-5 توصیف اندازه درآمد ماهانه مشتریان 75

4-2-2 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش 76

4-2-2-1 توصیف متغیر ارتباطات 76

4-2-2-2 توصیف متغیر شخصی سازی 76

4-2-2-3 توصیف متغیر رفتار ترجیحی 77

4-2-2-4 توصیف متغیر پاداش 77

4-2-2-5 توصیف متغیر تمایل به خرید از فروشگاه 77

4-2-2-6 توصیف متغیر تعهد ارتباطی 78

4-2-2-7 توصیف متغیر رفتار خرید 78

4-3-آزمون فرضیه های پژوهش 79

4-3-1-آزمون مدل پژوهش 79

4-3-1-1 حل مدل با ضرایب  استاندارد: 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-3-1-2 حل مدل با ضرایب  استاندارد، با حذف سوال 3و4: 82

4-3-1-3 حل مدل با ضرایبT-VALUE،  با حذف سوال 3و4: 83

4-3-2-شاخص های برازش مدل 84

4-3-3-مطالعه فرضیه های پژوهش 84

5-1 مقدمه 89

5-2 نتایج آمار توصیفی 89

5-2-1 توصیف متغیر ارتباطات 89

5-2-2  توصیف متغیر رفتار ترجیحی 89

5-2-3 توصیف متغیر شخصی سازی 89

5-2-4 توصیف متغیر پاداش 89

5-2-5 توصیف متغیر تمایل به خرید 89

5-2-6 توصیف متغیر تعهد ارتباطی 90

5-2-7 توصیف متغیر رفتار خرید 90

5-3 نتایج آمار استنباطی 90

5-4 بحث و نتیجهگیری 91

5-5 پیشنهادات بر مبنای یافته های پژوهش 92

5-6 محدودیت های انجام پژوهش 93

5-7 پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی 95

منابع و مآخذ 94

ضمایم و پیوست…………………………………………………………………………………………………………………

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.