سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه  

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2) اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3) سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4) ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………7

1-5) اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-6) چهارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………8

1-7) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها …………………………………………………………………………………………..10

1-9) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع پژوهش (مطالعه متون)

بخش اول: ادبیات موضوعی پژوهش

2-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-1-1) تشریح مفهوم برند……………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-2) تعهد به برند………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-2-1) تعهد عاطفی (شناختی یا مؤثر)…………………………………………………………………………………………..21

2-1-2-2) تعهد مستمر (محاسبه)………………………………………………………………………………………………………22

2-1-3) تأثیر شخصیت برند در تعهد مصرف کننده به برند……………………………………………………………………22

2-1-4) تأثیر آرم برند بر تعهد به برند………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5) اعتماد به برند………………………………………………………………………………………………………………………23

2-1-5-1) وفاداری و اعتماد به برند…………………………………………………………………………………………………..27

2-1-6) وابستگی به برند…………………………………………………………………………………………………………………..28

2-1-6-1) وابستگی عاطفی………………………………………………………………………………………………………………30

2-1-6-2) وابستگی به برند و تعهد به برند…………………………………………………………………………………………31

2-1-7) شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………………………..31

2-1-7-1) شخصیت برند و شخصیت بشر……………………………………………………………………………………….34

2-1-7-2) رویکرد شخصیت برند……………………………………………………………………………………………………..36

2-1-7-3) همخوانی شخصیتی برند و مشتری…………………………………………………………………………………….37

2-1-7-4) شخصیت برند و هویت برند……………………………………………………………………………………………..37

2-1-7-5) شخصیت برند و تصویر برند…………………………………………………………………………………………….38

2-1-7-6) شخصیت برند و ارزش ویژه ی برند………………………………………………………………………………….38

بخش دوم: پیشینه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 – 2) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-2-1) مطالعه تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش……………………………………………………………………………….41

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3–2) فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………49

3–3) روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………49

3–4) جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………49

3–5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………..51

3–6) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….52

3– 6–1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………52

3– 6–2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………53

3–7) روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..54

3-8) شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی پژوهش……………………………………………………………………..56

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش………………………………………………………………………………….61

4-3) توصیف برندهای مورد بهره گیری ی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………64

4-4) توصیف محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….66

4-5) توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………….68

4-6) مطالعه مدل پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..78

4-4-1) مطالعه شاخص های معناداری و برازش مدل کلی پژوهش…………………………………………………………80

4-4-2) نتایج تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………..81

4-4-3) مطالعه قدرت تبیین مدل………………………………………………………………………………………………………82

4-5) آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

5-2) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….84

5-2-1) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….84

5-2-2) نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………88

5–3) پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….90

5-4) محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..92

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………….93

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………94

پیوست 1: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………101

پیوست 2: جداول پایایی هر متغیر (آلفای کرونباخ)…………………………………………………………………………104

پیوست 3: خروجی های SPSS…………………………………………………………………………………………………….106

پیوست 4: خروجی های  LISREL…………………………………………………………………………………………….113

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.