سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                  صفحه

جدول 2-1) تعاریف متخصصین از اعتماد…………………………………………………………………………………………..25

جدول 3-1) صفات کیفی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه……………………………………………………………..51

جدول 3-2) متغیرها و سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………52

جدول 3-3) جدول پایایی متغیرهای پرسشنامه…………………………………………………………………………………….54

جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………61

جدول 4-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………..62

جدول 4-3) توصیف شغل پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………..63

جدول 4-4) توصیف برندهای مورد بهره گیری پاسخ دهندگان…………………………………………………………………..64

جدول 4-5) توصیف محصولات برند مورد نظر پاسخ دهندگان……………………………………………………………..66

جدول 4-6) توصیف سازه های متغیر شخصیت برند……………………………………………………………………………68

جدول4-7) توصیف متغیر اعتماد به برند…………………………………………………………………………………………….70

جدول 4-8) توصیف سازه ی اعتبار……………………………………………………………………………………………………71

جدول 4-9) توصیف سازه ی صداقت………………………………………………………………………………………………..72

جدول 4-10) توصیف سازه ی خیر خواهی………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-11) توصیف متغیر تعهد به برند……………………………………………………………………………………………74

جدول 4-12) توصیف سازه ی تعهد عاطفی………………………………………………………………………………………..75

جدول 4-13) توصیف سازه ی تعهد مستمر………………………………………………………………………………………..76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 4-14) توصیف متغیر وابستگی به برند……………………………………………………………………………………..77

جدول 4-15) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………………………………….80

جدول 4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری……………………………………………………………………………….81

جدول 4-17) نتایج آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………..82

جدول 5-1) توصیف سازه های متغیر شخصیت برند……………………………………………………………………………85

جدول 5-2) توصیف سازه های متغیرتعهد به برند……………………………………………………………………………….86

جدول 5-3) توصیف سازه های متغیر اعتماد به برند…………………………………………………………………………….87

جدول 5-4) توصیف متغیر وابستگی به برند………………………………………………………………………………………..88

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش ارائه ی مدل علّی جهت تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها در بازار لوازم خانگی استان گیلان  می باشد که در قالب اهداف زیر قابل اظهار می باشد:

  1. اندازه گیری متغیرهای اعتماد ، وابستگی و تعهد به برند و ارتباط آن ها با شخصیت برند.
  2. تعیین ارتباط بین متغیرها با یکدیگر در قالب مدل پژوهش.
  3. آزمون مدل علّی پژوهش.

همچنین هدف کاربردی این پژوهش کمک به مدیران و تصمیم گیرندگان جهت طراحی استراتژی های مناسب برای  ارتقای تعهد برند می باشد. ارزیابی آلترناتیوها و اظهار مسأله در فرایند بازاریابی و شناسایی ابعاد شخصیت برند و تأثیر آن بر تعهد، اعتماد و وابستگی می تواند به مدیران در جهت حفظ مشتریانشان و بازار سازی یک محصول در دراز مدت کمک نماید.