سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست نمودارها

عنوان                                             صفحه

نمودار 2-1: ساختار طراحی شغل داده- ستاده ……. 19

نمودار 2-2: رهبری موفق و اثربخش هرسی و بلانچارد.. 20

نمودار 2-3: اجزاء کیفیت زندگی کاری  …………. 27

نمودار 2-4: مدل سه بخشی تعهّد سازمانی “آلن” و “مه­یر” 37

نمودار 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب جنسیت…………………………………….. 63

نمودار 4-2:  توزیع فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب سطح­تحصیلات…………………………………. 64

نمودار 4-3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی بر حسب سابقه کار……………………………… 65

 

 

فهرست جداول

عنوان                                             صفحه

جدول 3-1: جامعه آماری پژوهش…………………. 58

جدول 3-2: روش نمونه­گیری پژوهش……………….. 59

جدول 4-1:  توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی استان گیلان بر حسب جنسیت………………………….. 63

جدول 4-2: توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان برحسب ……………………………….. 64

جدول 4-3:   توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارکنان بانک ملی بر حسب سابقه کار……………………………… 65

جدول4-4 : میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ………………………………….. 66

جدول 4-5 : ضریب همبستگی بین اندازه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی ………………………………….. 67

جدول 4-6 : شاخص ها و آمارهای تحلیل رگرسیون در زمینه فرضیه اول پژوهش  …………………………………… 68

جدول 4-7: آزمون تحلیل واریانس برای مطالعه معنی دار بودن مدل مورد بهره گیری (Stepwise)68………………………….

جدول 4-8 : متغیرهایی که با بهره گیری از مدل  Stepwiseوارد معادله رگرسیون شده اند …………………………… 69

جدول 4-9: سهم و تأثیر متغیرپیش بین(پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی ……………………….. 71

جدول 4-10: توزیع ضریب همبستگی بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهّد سازمانی کارکنان …………………………… 72

جدول 4-11: توزیع ضریب همبستگی بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهّد سازمانی ……………………………… 73

جدول 4-12: توزیع ضریب همبستگی بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم با تعهّد ………………………………….. 74

جدول 4-13: توزیع ضریب همبستگی بین قانونگرایی در سازمان با تعهّد سازمانی کارکنان …………………………… 75

جدول 4-14: توزیع ضریب همبستگی بین وابستگی اجتماعی کاری با تعهّد سازمانی ………………………………….. 76

جدول 4-15: توزیع ضریب همبستگی بین فضای کلی زندگی و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ……………………………… 77

جدول 4-16: توزیع ضریب همبستگی بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهّد سازمانی ……………………………… 78

جدول 4-17: توزیع ضریب همبستگی بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهّد سازمانی کارکنان ……………………… 79

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان