سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

6 فرضیه­های پژوهش

1-6-1 فرضیه اصلی : بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان  ارتباط هست.

1-6-2 : فرضیه های فرعی پژوهش:

1- بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

2- بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

3- بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

4- بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط بانک ملی هست.

5- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

6- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

7- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

8- بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی ارتباط هست.

 

1-7 متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر پیش بین: متغیر پیش بین کیفیت زندگی کاری می باشد که دارای هشت مؤلّفه می­باشد که عبارتند از: پرداخت کافی و منصفانه، توسعه قابلیت های انسانی، قانونگرایی در سازمان، محیط کارایمن و بهداشتی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم.

متغیر ملاک: متغیر ملاک تعهّد سازمانی می باشد که دارای سه مؤلّفه تعهّد عاطفی، تعهّد مستمر و تعهّد هنجاری می باشد.

متغیر تعدیل کننده: متغیر تعدیل کنندۀ این پژوهش سطح تحصیلات می باشد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان