سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت مشارکتی[1]

مدیریت مشارکتی ایجاب می­کند تصمیم گیری سازمان چنان صورت گیرد که اطلاعات و دروندادها و مسئولیت به پایین ترین رده مربوط به آن تصمیم واگذار گردد. مقصود مدیریت مشارکتی اطمینان یافتن از این امر می باشد که کارکنان صالح به گرفتن تصمیم­های مؤثّری بپردازند. سپردن اختیار وسیله ای برای دستیابی به مدیریت مشارکتی می باشد. ساز و کاری می باشد که از راه آن مسئولیت به گروهها یا افراد مسئول داده می­گردد. درگیر کردن کارکنان ساز و کاری می باشد که از راه آن اطمینان حاصل می گردد که اطلاعات درونداد متناسب به نظام تصمیم گیری داده شده می باشد . از این رو ، سپردن اختیار و درگیر کردن را  می­توان سنگ بنای فلسفه مدیریت مشارکتی به شمار آورد (پلونکت و فونیه، 1380، ص 61).

مدیریت مشارکتی را می توان در قلمرو انگیزش های فرامرتبه بشر به شمار آورد . انسانی که در مدیریت امور مشارکت کند و اندیشه خود را به کار گیرد ، به راستی که در راه بالندگی و شکوفایی هستی خود گام برمی دارد . هرگاه مردم در فراگرد داد و ستد اندیشه قرار گرفتند و برای تعیین هدف های زندگی و کار فراخوانده شوند و برای یاری های ایشان قدر و منزلتی در خور پدید آمد ، آنگاه عامل های انگیزشی آنان به کار خواهد افتاد . در چنین وضعی افراد راه بالندگی و رشد را طی می کنند . به تغییر فکری می پردازند ، در سود جستن از فرصتهای نیک مجاز شمرده می شوند و سرانجام هدف های بزرگ اجتماعی را در دایره هدف های شخصی خود جای می دهند و حتّی آنها را برتر می دانند . فداکاری ، کوشش بیش از حد ، گذشت و جانبازی در راه آن چیز که دیگران می طلبند برای انسانی که مشارکت جوی کامل می باشد یک ارزش بنیادی می باشد (طوسی، 1380، ص12).

 

3- رهبری اثربخش[2] و رفتار سرپرستی

اگر فردی می کوشد که بر رفتار فرد دیگری تأثیر بگذارد ، این محرّک کوشش رهبری نام دارد ، که می تواند مؤفّق یا نامؤفق و اثربخش یا غیراثربخش باشد .

نمودار 2-2: رهبری مؤفق و اثربخش هرسی و بلانچارد

 

با در نظر داشتن پیوستار کوشش رهبر (الف) با در نظر داشتن حدی که فرد (ب) کار را انجام بدهد مؤفق یا نامؤفق خوانده می گردد ، اما این مؤفق یا نامؤفق بودن هنوز اثربخش یا غیراثربخش بودن رفتار رهبر را مشخص نمی کند . اگر سبک رهبری (الف) با انتظارات نامؤفق می باشد و (ب) کار خود را تعارض آمیز، فقط به دلیل قدرت مقامی (الف) انجام می دهد در این صورت  می­توان گفت که (الف) مؤفق بوده اما اثربخش نبوده می باشد پیش روی اگر کوشش رهبری (الف) به یک پاسخ مؤفق منجر گردد و (ب) کار را زیرا خواست اوست و آن را پاداش دهنده می داند انجام دهد در این صورت رفتار (الف) را مؤفق و اثربخش می دانیم .

[1] . Participative management

[2] . Effective  leadership

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان