سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

2 فرایند مدیریت بازاریابی براساس رویکرد بازاریابی تعاملی

کاتلر فرایند بازاریابی را تعدادی از اقدامات می داند که با شناسایی فرصت های بازاریابی شروع گردیده، با انتخاب بازارهای هدف و طراحی ارزش های بازاریابی ادامه می یابند و با برنامه ریزی، سازماندهی، اجرای و کنترل کوشش های بازاریابی پایان می رسند.

1-تحلیل فرصت های بازار

تجزیه و تحلیل جایگاه های بلند مدت موجود در بازار کمک موثری در بهبود عملکرد موسسات به شمار می رود. در این مرحله متغیر هایی زیرا مشتریان فعلی و جدید، محصولات و خدمات فعلی و جدید و هزینه نگهداری محصولات فعلی و توسعه محصولات جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.از آن جا که تعامل با مشتریان به معنی ایجاد ترکیبات و ساز و کارهایی می باشد که به ایجاد و حفظ روابط بلند مدت می انجامد، بازاریابان با مطالعه بازار بایستی آن ها را از نظر بخش های سود آور، چگونگی حفظ آن ها، جذب مشتریان جدید و توانایی  لازم شرکت برای ادامه خدمت یا محصول مورد مطالعه قرار دهند.

 

 

2-انتخاب بازار هدف

پس از جمع آوری اطلاعات براساس قاعده20/80 بایستی سودمندترین مشتریان شناسایی گردد و تمام کوشش در جهت ارائه خدمات به این نوع مشتریان در نظر گرفته گردد. حال با در نظر داشتن رویکرد بازاریابی تعاملی، معیار دیگری بایستی به گونه همزمان با معیارهای فوق مد نظر قرار گیرد، توانایی تعیین و فراهم کردن انواع روابط و اندازه روابط موجود و مطلوب بین بخش ها می باشد.

3-طراحی راهبردهای بازاریابی

بعد از انتخاب بازارها یا بخش های هدف، تعیین وجوه فرق خود نسبت به رقیبان و انتخاب روش ورود به بازار، تعیین کیفیت و قیمت محصول و اجرای سیاست ها برای رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب می باشد.حال با در نظر داشتن رویکرد بازاریابی تعاملی، یک بازاریاب بایستی تعیین کند چه روابطی برای مشتریان، با در نظر داشتن نوع محصول ارائه شده مطلوب می باشد  و چه راهبردهایی می تواند این نوع روابط را تامین کند.

4- برنامه ریزی

در اینجا با در نظر داشتن رویکرد بازاریابی تعاملی، تمرکز تصمیمات مرتبط با برنامه ریزی بازاریابی بایستی به چه سمتی باشد، مورد توجه قرار می گیرد.

5-سازماندهی ، اجرای و کنترل برنامه های بازاریابی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.