سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی متغیرها

کیفیت زندگی کاری: تصریح به اقداماتی دارد که برای حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان انجام می گردد اقداماتی که برای غنی سازی شغل و محیط کار کارکنان در سازمان انجام می شود.

1- پرداخت منصفانه و کافی: تطابق حقوق دریافتی کارکنان بانک با معیارهای مورد نظر ایشان، پرداخت به موقع ،تناسب نظام پرداخت حقوق کارکنان با پرداخت حقوق در مشاغل دیگر، رضایت کارکنان بانک از اندازه حقوق دریافتی خود، کفایت حقوق دریافتی کارکنان بانک برای پرداختن مخارج زندگی که در این پژوهش از طریق سؤالات 1، 2، 3، 4 و 5 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

2- محیط کار ایمن و بهداشتی: ایجاد شرایط کاری ایمن   از نظر فیزیکی و بهداشتی و تعیین ساعات کار منطقی که با در نظر داشتن سؤالات شماره 6، 7 و 8 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

3- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم: فراهم کردن زمینه بهبود تواناییهای فردی، فرصتهای پیشرفت، فرصتهای به کارگیری مهارت‌های کسب شده و تأمین امنیت در زمینه درآمد و اشتغال که با در نظر داشتن سؤالات شماره 9، 10 و 11 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار
گرفته می باشد.

4-  قانونگرایی در سازمان: فراهم بودن زمینه آزادی سخن و اظهار نظرات بدون واهمه از مسئولین بانک، برخورد منصفانه مسئولین بانک با کارکنان، برخورداری از یک آرامش نسبی و وجود روش مدونی برای اظهارنظر ، رضایت بخش بودن قوانین حاکم در بانک ، حل و فصل مسائل و معضلات کارکنان بر طبق اصول و قوانین که با در نظر داشتن سؤالات شماره 12، 13، 14، 15، 16 و 17 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری: تکریم مسئولین بانک به قوانین حاکم بر جامعه، نحوه اقدام مسئولین دانشگاه بر طبق قوانین حاکم بر بانک و احساس مسئولیت بانک و مسئولین آن در برابر حفاظت از محیط زیست که با در نظر داشتن سؤالات 18 ، 19 و 20 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

6- فضای کلی زندگی: برقراری توازن و تعادل بین زندگی کاری و دیگر بخشهای زندگی کارکنان که شامل اوقات فراغت، تحصیلات و زندگی خانوادگی می باشد و فراهم بودن تسهیلات لازم برای کارکنان جهت ادامۀ تحصیل و انجام فعالیت های پژوهشی که با در نظر داشتن سؤالات شماره 21، 22 ، 23، 24 و 25 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار: رعایت سلسله مراتب اداری در بانک، اعتماد همکاران به یکدیگر، امکان ارتقاء کارکنان به درجات بالاتر و برخورداری از طرفداری همکاران که با در نظر داشتن سؤالات شماره 26، 27، 28 و 29 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار می گیرد.

8- توسعه قابلیتهای انسانی: امکان بکارگیری مهارت‌های گوناگون و دسترسی به اطلاعات متناسب با کار و فراهم بودن امکانات کتابخانه و سایت اینترنت برای دسترسی به اطلاعات روز دنیا که از طریق سؤالات شماره 30، 31 و 32 پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورد سنجش و مطالعه قرار گرفته می باشد.

تعهّد سازمانی: برای سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد 24 گویه ای که توسط آلن و مه یر تدوین شده می باشد بهره گیری شده ، که سه بعد تعهّد را شامل عاطفی (گویه های 1 تا 8)، مستمر (گویه­های 9 تا 16) و هنجاری (گویه های 17 تا 24) می­سنجد. این پرسشنامه بارها توسط دانشجویان مورد بهره گیری قرار گرفته و با نظر و تأیید اساتید مربوطه از آن بهره گیری گردید .

1-9 قلمروی پژوهش

1-9-1 قلمرو موضوعی :

 کیفیت زندگی کاری به گونه اعم و ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی استان گیلان به گونه اخص می باشد.

1-9-2 قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بانک های ملی استان گیلان می باشد.

1-9-3 قلمرو زمانی :

به مقصود مطالعه و تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی  استان گیلان فاصله زمانی سال 91-1390 به مدت یک سال در نظر گرفته شده می باشد.

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان