سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت کیفیت فراگیر

این مفهوم به عنوان یکی از فنون بهبود سازمان[1] به شمار می رود . یکی از صاحبنظران بهبود سازمانی در اظهار روشنی ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود سازمانی را اینگونه تعریف می­کند: مدیریت کیفیت فراگیر تلاشی می باشد که به دنبال ایجاد و همیشگی ساختن جوی در سراسر سازمان می باشد که در آن کارکنان بطور مداوم توانمندی­های خود را جهت ارائه محصول و خدمات که مشتریان ارزش ویژهای برای آن قائلند بهبود می بخشد (همر و چمپی[2]، ترجمۀ رضایی نژاد، 1375، ص 74) .

مدیریت کیفیت فراگیر که بعضاً بهبود مستمر کیفیت نیز نامیده می گردد ترکیبی از چندین فنون رویکرد بهبود رفتار سازمانی می باشد که شامل بهره گیری از حلقه های کیفیت ، کنترل آماری[3] ، کنترل فرآیند آماری[4]، تیم های خودگردان و نیروهای عملیاتی[5] و بهره گیری گسترده از فنون مشارکت کارکنان می باشد.

2-16 قدرتمند سازی کارکنان

مفهوم قدرتمند سازی کارکنان در طی ده سال گذشته شهرت بسیاری پیدا کرده می باشد. دو تن از صاحبنظران دو نظریه کاملاً متفاوت از قدرتمند سازی ارائه کرده اند. بعضی از افراد بر این باورند که قدرتمند سازی کلاًّ به تفویض اختیار و مسئولیت مربوط می گردد و آن را فرآیندی از سمت بالا به سمت پایین[6] می دانند که طی آن مدیران ارشد دورنمای[7] خود را کاملاً روشن نمود و اهداف خاصی را برای رسیدن به آن دورنما لازم می باشد تعیین می نمایند و مسئولیت تحقّق آن اهداف را عهده کارکنان می گذارد . براساس این دیدگاه که آن را دیدگاه مکانیستیک ( ایستا )[8] می نامند تفویض اختیار تصمیم گیری از طریق مرزبندی های شفّاف و واگذاری مسئولیت به گونه دقیق انجام می گردد که موجب افزایش کنترل مدیریت می گردد . دیدگاه دوّم که آن را ارگانیک می نامند بر این باور می باشد که قدرتمند سازی بیشتر یک رویکرد از پایین به بالا[9] می باشد که بر مفاهیمی نظیر ریسک پذیری آگاهانه، رشوه و تغییر، اعتماد و مالکیت تأکید دارد. در این شیوه کارکنان به عنوان کارآفرینان[10] و مالکینی[11] مطرح هستند که تصمیماتی هوشمندانه اتّخاذ می­کند. با فرض صحّت چنین برداشتی از مفهوم قدرتمند سازی مدیران سازمان بایستی با اشتباهات زیردستان مدارا نموده و رفتار مبتنی بر تعاون و همکاری را مورد تشویق قرار دهند .

مدیرانی که مایل هستند قدرت را به زیردستان منتقل کنند بایستی مشخص نمایند که زیرمجموعه آنها برای انجام چه کاری می­توانند، باشند . سپس این قابلیت­ها را افزایش و به تبع آن گسترده اختیارات و مسئولیت­های آنان را به گونه متناسب افزایش دهند. رعایت مراحل انتقال قدرت به کارکنان نیز بسیار الزامی می باشد و بایستی از اصول خاصی در هر مرحله پیروی نمود (دفت، ال، 1974، صص 776 و 774).

[1] . Organizational Development

[2] . Champy Jame and Hammer. Michael

[3] . Statistical Quality Control

[4] . Statistical Process Control

[5] . Task forces

[6] . Top – Down

[7] . Vision

[8] . Mechanistic

[9] . Bottom – up

[10] . Entrepreneurs

[11] . Owners

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان