سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

 • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

 • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
 • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.

1-5چهارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی ،توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند .چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند و نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کندیک چهارچوب نظری خوب در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می سازد(اوما سکاران،1388 ،94-95).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

 • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

 • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
 • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
 • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.