سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

19 انواع تعهّد

نظریه پردازان سازمانی انواع مختلفی از تعهّد را اظهار کرده اند که عبارتند از :

1) تعهّد نسبت به مشتریان: اوّلین و شاید مهمترین تعهّد مدیران ، تعهّد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع می باشد . از دو طریق عمده تعهّد نسبت به مشتری نشان داده می گردد :

الف) خدمت به مشتری یعنی به گونه ای مستمر و آگاهانه وقف نیاز مشتری شدن .

ب) اهمیت دادن به مشتری .

2) تعهّد نسبت به خود: دوّمین نوع تعهّد تکیه بر شخص مدیر دارد . مدیران ممتاز تصویری قوی و مثبت از خویش برای دیگران رقم می زنند آنها در همه جایگاه ها به عنوان قدرتی قاطع اقدام
می کنند. تعهّد خود از طریق سه فعّالیت خاص معلوم می گردد . الف) نشان دادن خودمختاری ؛
ب) مقام خود را به عنوان مدیر تثبیت کردن ؛ ج) قبول انتقاد سازنده .

3) تعهد نسبت به افراد و گروه­های کاری: این نوع تعهّد بر کار تیمی و فرد فرد اعضای گروه تأکید دارد . مدیران ممتاز نسبت به کسانی که برای آنها کار می کنند ایثار نشان می­دهند. چند اقدام اساسی از اجزای تشکیل دهنده این نوع تعهّد هستند الف) دادن بازخورد پیشرفتی؛ ب) ترغیب ایده های نوآورانه .

4) تعهّد نسبت به کار: چهارمین نوع تعهّد بر وظایفی تأکید دارد که بایستی انجام گیرند. چنین تعهّدی زمانی عملی می باشد که هدف اصلی و صحیح، سادگی و اقدام گرایی آن حفظ گردد و موجب مهم جلوه دادن تکلیف گردد (رضائیان ، 1374، ص64 ) .

چند نوع تعهّد کار را می­توان از هم تشخیص داد (چلبی، 1375) :

الف- تعهّد حرفه­ای: راجع به احساس مسئولیت و علاقه نسبت به حرفه­های خاص می باشد.

ب- تعهّد کاری: عبارت می باشد از هم ذات پنداری و پاسخ عاطفی به اجتماع جامعه ای از طریق کار .

ج- تعهّد ارتباط­ای: نوعی احساس تعلق و وظیفه به دیگران و وفاداری به ارزشها، اهداف، انتظارات و ظرفیت های آنان می باشد .

5) تعهّد نسبت به سازمان: رابینز تعهّد سازمانی را بیانگر حالتی می داند که فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند (رابینز، 1374، ص34 ).

مدیریت تعهّد خود را نسبت به سازمان به طریق زیر نشان می­دهد (هرسی و بلانچارد[1]، 1371 ) .

الف) خوش نام کردن سازمان: به صورت معرفی دایمی سازمان به گونه ای مثبت .

ب) طرفداری از مدیریت ردۀ بالا: مدیر ممتاز تصمیم ها را از بالای سازمان می گیرد ، به انجام آن می پردازد و از دیگران نیز می خواهد چنان کنند .

ج) اقدام کردن براساس ارزش های اصلی سازمان: بطور واضح القا کنندۀ اهمیتی می باشد که برپایی سازمان بخاطر آن می باشد .

[1] . Hersey , Paul & Ken neth H. Blanchard

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان