تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت حرارتی ساختمان، صرف نظر از عملکرد عناصر حرارت زای داخلی ساختمان یا سیستم های حرارتی، تابع شرایط اقلیمی می باشد. اندازه تاثیر شرایط اقلیمی در وضعیت حرارتی هوای داخل ساختمان، به نوع و مقیاس ساختمان و خصوصیات ساختمانی جداره های خارجی آن بستگی دارد. به مقصود مطالعه شرایط آسایش بشر در داخل ساختمان و تاثیر شرایط اقلیمی در تعیین خصوصیات کالبدی ساختمان از دو معیار ماهانی و گیونی بهره گیری می گردد با بهره گیری از این دو روش به مطالعه شرایط بیوکلیمای ساختمانی در گنبد پرداخته گردید.

۴-۴-۱- شاخص ماهانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در روش ماهانی با بهره گیری از ۴ گروه جدول، تاثیر شرایط اقلیمی در شکل گیری ساختمان و پاره ای از جزئیات معماری مورد ارزیابی قرار گرفت که در ذیل به مطالعه نتایج حاصل از این شاخص برای شهر گنبد می پردازیم.

جدول شماره ۱: این جدول برای ثبت اطلاعات اقلیمی و راهنمایی و تعیین حدود اطلاعات مورد بهره گیری قرار می گیرد و گروه رطوبتی را مشخص می کند.

جدول شماره ۲: امکان تشخیص نوع اقلیم را فراهم می سازد و یکسری شاخص اقلیمی به وجود می آورد و شرایط حرارتی روز و شب و وضعیت  خشکی و مرطوب بودن هر ماه را مشخص می کند.

جدول شماره ٣: اطلاعات اقلیمی وارد شده در جداول قبل را به پیشنهادات مقدماتی تبدیل می نماید.

جدول شماره ۴: پیشنهادات معماری در مورد جزئیات منطقه مورد مطالعه را اظهار می کند.

جداول اول شاخص ماهانی: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به بیشینه ها و کمینه های دما، رطوبت، بارندگی و جهت بادهای غالب و نائب و مشخصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه، مورد بهره گیری قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه