سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

–  مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها به مقصود مطالعه صحت و سقم فرضیات ، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. داده‌های خام با بهره گیری از فنون آماری، پس از تجزیه و تحلیل و پردازش، به شکل اطلاعات در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرند. این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش اختصاص دارد؛ بدین معنی که داده‌ها، پس از جمع‌آوری ، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده تا تکلیف فرضیه‌های پژوهش که گذاره‌های احتمالی و غیر یقینی بودند معین گردد. برای این مقصود آغاز اندازه و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده‌ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه، مشخص گردید  و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار های توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نمود که می‌تواند در چگونگی بهره گیری از الگوهای آماری گوناگون مفید باشد. این قسمت از تحلیل توسط نرم افزار SPSS  انجام گردید.

4-2- توصیف متغیرهای پژوهش

توصیف عوامل دموگرافیک و متغیر های پژوهش به تبیین زیر می باشد:

4-2-1- جنسیت

همانطور که در جدول 4-1 نظاره می گردد 2/44 از پاسخگویان زن و 8/55 درصد مرد می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت