سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

1مقدّمه

داشتن درک درستی از عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و شناخت درست ساختار آن و ایجاد تغییر در آنها، متخصصین منابع انسانی را در جهت بهبود استراتژیها و خط مشی ها برای بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان و متخصصان یاری می کند (رتینام و همکاران، 2008، ص 66).

خانواده به عنوان گروهی از افراد که زیر یک سقف زندگی می کنند، تعریف می گردد. کار نیز بخش اصلی زندگی افراد برای فراهم آوردن نیازهای زندگی برای خانواده می باشد. پس خانواده و کار از هم مجزا نبوده و به یکدیگر مرتبطند. یک سری معضلات در حوزه زندگی و کار هست که با در نظر داشتن ارتباط تنگاتنگ این دو، این معضلات و مسائل هم در هر دو حوزه هست و بایستی راهکارهایی برای حل آنها داشته باشیم. این معضلات بر توانایی سازمان در جذب و نگهداری افراد ماهی، عملکرد، بهره وری، سطح تولید سازمانی، رضایت کارکنان، نوآوری و کار گروهی، تأثیرات سوء می گذارند. به هر حال تمامی مطالعات برای یافتن راه حلی در جهت ایجاد تعادل بین زندگی و کار و نتیجتاً بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشند. مدیریت منابع انسانی تأثیر مهمی در حل این معضلات در سازمان دارد (آکدره، 2006، ص 173).

از سوی دیگر تحقیقات زیادی که در مورد تعهّد سازمانی انجام شده متغیرهای زیادی را به آن ارتباط داده شده می باشد، مانند رضایت شغلی، ویژگی های محیط کار ، ویژگی های شخصیتی کارمندان. تحقیقات زیادی وجود ارتباط مستحکم و مثبت بین تعهّد سازمانی و رضایت شغلی را نشان   می دهد. بعضی از محققان رضایت شغلی را علّت تعهّد سازمانی می­دانند (مثلاً زاجاک، ماتیو، استیرز[1]، 1977، ص32) و (بیتمن و استراسر[2]، 1984، ص 41) و (واندنبرگ و لانس[3]، 1992، ص108) تعهّد سازمانی را علّت رضایت شغلی می دانند . اما در کل شواهد بیشتری حاکی از آن می باشد که رضایت شغلی علّت تعهّد سازمانی می باشد (سایمونز، 2005، ص37).

تعهّد عاطفی با سلامت کارکنان ارتباط مستحکم و مثبتی دارد. بین تعهّد مستمر و استرس ارتباط منفی و معکوس هست (صمد[4]  ، 2005، ص 73 ).

در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد تعهّد سازمانی صورت گرفته که در هر یک از این مطالعات، تعهد سازمانی  یا به عنوان متغیر مستقل بوده و یا به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته می باشد ( ساروقی ، 1375، ص51 ). این پژوهش در صدد می باشد تا در راستای بهبود وضعیت منابع انسانی سازمان ها ارتباط دو متغیر فوق را که هر کدام به نوبۀ خود تأثیر بسیار عمیقی در بهره وری و اثربخشی سازمان ها دارد را مورد مطالعه قرار دهد.

[1] . Matheiu, Zajac & Steers

[2] . Bateman, Strasser

[3] . Vandenberg and Lance

[4] . Sarminah samad

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان