سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

12 اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری از دید انجمن مدیریت آمریکا:

در تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به اقدام آمده کارکنان عقیده دارند که یازده مورد زیر اجزاء عمده کیفیت زندگی کاری هستند .

1- حقوق و دستمزد

2- مزایا ( به ویژه مزایای درمانی )

3- امنیت شغلی

4- داشتن شانس انتخاب شغل

5- نداشتن تنش های کاری

6- شرکت در تصمیم هایی که به سرنوشت افراد مربوط می گردد .

7- دموکراسی در محل کار

8- سهیم بودن در سود

9- وجود نظام بازنشستگی

10- وجود امکانات و خدمات رفاهی

11- چهار روز کار در هفته ( سمی زاده ، 137، ص32 ).

 

2-13 الگوی ریچارد والتون[1]

“والتون” هشت طبقه بندی اصلی را به عنوان چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص می کند ( رزالی، 2004، ص44 ) .

1- برای پرداخت کافی و منصفانه: پرداخت مساوی برای کار مساوی و نیز تناسب پرداختها با معیارهای اجتماعی و معیارهای کارکنان و تناسب آن با دیگر انواع کار . آیا پرداخت با انواع کارهای دیگر سازگاری دارد ؟ آیا درآمد کار تمام وقت با استانداردهای جامعه یا استاندارد شاغل تطبیق می کند ؟ ( هاروی و براون ، 1377 ، ص 669 ) .

2- شرایط کاری امن و سالم: از شرایط کلیدی که کارکنان می خواهند در پیوند با کار مستقر باشد محیطی دلپذیر ، آسوده و امن ، آزاد از عوامل خطرناک سم ها و مواد سرطان زا می باشد ( طوسی ، 1380 ، ص 138 ) .

خسارت های مالی و جانبی که از نارسایی ایمنی و بهداشتی کار سرچشمه می گیرد ، به تنهایی دلیل بسنده ای برای توجیه برنامه های بهسازی محیط کار می باشد . هدف های بهسازی وضع ایمنی و بهداشت محیط کار در درجه اوّل متوجّه طرفداری و حفظ کارکنان و در پی کاهش هزینه هاست ( رابینز، 1378 ، ص 55 ) .

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان یکی از مهمترین مؤلّفه­های فرآیند نگهداری منابع انسانی می باشد (عباس پور ، 1382، ص104 ) .

آیا شرایط کار بی خطر می باشد ؟ آیا ساعت کار منطقی می باشد ؟ محیط فیزیکی و روحی کار مناسب می باشد؟ (سلمانی ، 1384، ص 16 )

3- تأمین فرصت امنیت در رشد مداوم: فراهم کردن زمینه بهبود توانایی های فردی ، فرصتهای پیشرفت و فرصت های بکارگیری مهارت های کسب شده و تأمین درآمد و اشتغال، تا چه حد می تواند دانش و مهارت های تازه برای انجام کارهایی که در آینده به کارکنان واگذار می گردد بدست آورد ؟ چه امکاناتی برای افزایش و بکارگیری پتانسیل فرد و پیشرفت وی در سازمان هست ؟ ( سلمانی ، 1384 ، ص 17).

4- قانونگرایی: فراهم بودن زمینه آزادی اظهار بدون ترس از انتقام مقام بالاتر ، قانونگرایی به متناسب بودن سازمان با کارکنان و فرصت ابراز عقیده از سوی کارکنان می باشد (رازالی، 2004). تا چه اندازه بدون ترس می توان نظرات خود را بیان نمود ؟ تا چه اندازه از آرامش نسبی در محیط کار برخوردار هستند ؟ چه روش های مدوّنی بری اقامه شکایت در سازمان هست ؟

5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری: به نحوۀ برداشت کارکنان در مورد مسئولیت های اجتماعی سازمان تصریح دارد احساس مسئولیت سازمان در برابر محیط ، ارج نهادن مدیران سازمان به قوانین حاکم بر جامعه شامل می گردد (علامه ، 1378، ص120) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از دیدگاه­های کارکنان در تولید، کاهش هزینه­ها، نحوه استخدام ، از بین بردن ضایعات، بازاریابی و فروش فنون چه مسئولیت اجتماعی دارد (هاروی و براون، 1377، ص 670).

6- فضای کلّی زندگی و کار: تعادل کلّی بین کار و اوقات فراغت (رازالی، 2004). آیا سازماندهی کار به عضو خود اجازه پرداختن به سایر تأثیر های زندگی را می دهد (هاروی و براون، 1377، ص 670).

آیا بین کار و زندگی غیرشغلی تعادل هست ؟ آیا فشارهای محسوس و نامحسوس شغلی وجود ندارد (کامنینگز و اورلی ، 1375 ، ص 530 ) .

7- انسجام اجتماعی زندگی کاری: تصریح به روابط مبنی بر اعتماد بین کارکنان و احساس تعلّق افراد به سازمان دارد. سازمان تا چه حد به نشانه های موقعیتی و سلسله مراتب متّکی می باشد؟ آیا صراحت بین اشخاص و طرفداری از یکدیگر در میان کارکنان هست؟ آیا انصاف در پیشرفت به سمت بالا هست ؟ آیا پیشرفت بر حسب شایستگی می باشد؟ فرصت برقراری ارتباط با دیگران می باشد؟ کارکنان از سوی یکدیگر طرفداری می شوند؟ (کامنیگز و اورولی، 1375، ص 530) .

8- توسعه قابلیت­های انسانی: به فراهم بودن فرصت هایی زیرا استقلال و خودکنترلی کار، بهره گیری از مهارت­های گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب به کار گفته می گردد. زمینه خودگردانی و خود کنترلی در کار هست؟ امکان بهره گیری از دامنه وسیعی از مهارت ها هست؟ دسترسی به اطلاعات مربوط به شغل هست ؟ (علامه، 1378، ص 98).

2-14 تعابیر جدید کیفیت زندگی کاری

امروزه عوامل برنامه­های کیفیت زندگی­کاری در مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر[2]، قدرتمند سازی کارکنان[3] و مهندسی دوباره سازمان[4] گنجانده شده می باشد (گوردون، 1996، ص 524).

[1] . Richard Walton

[2] . Total Quality Management (TQM)

[3] . Worker Empowerment

[4] . Corporate Reengineering

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان