سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مروری بر بازاریابی تعاملی

مفهوم بازاریابی تعاملی برای نخستین بار از سوی بری  در سال 1983 میلادی در زمینه ی سازمان های خدماتی ارائه گردید و به عنوان استراتژی جذب، حفظ و ارتقای روابط با مشتریان تعر یف شده می باشد گرونروس در سال1994 نیزدر تعریفی جامع از بازاریابی تعاملی آن را به عنوان فرآیند شناسایی، ایجاد، نگه داری، تقویت و در صورت لزوم خاتمه دادن به ارتباط با مشتریان و دیگر ذی نفعان ارتباط در یک سود دوجانبه تعریف کرده می باشد، به طوری که اهداف همه ی گروه ها در این ارتباط تأمین گردد کاتلر و دیگران  نیز بازاریابی تعاملی را به مفهوم ایجاد، حفظ، و ارتقای روابط مستحکم با مشتریان و دیگر ذی نفعان تعریف کرده می باشد . آنان عقیده دارند بازاریابی به گونه فزاینده ای در حال دور شدن از معاملات فردی و حرکت به سمت ساخت ارتباط با مشتریان و شبکه های بازاریابی می باشد ( 483 ،1999، Kotler& et al ).این شاخه از بازاربابی که ارتباط تنگاتنگی با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مرتبط با روابط میان خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده می باشد. در این پارادایم به جای توجه خصمانه به مقوله چانه زنی درهر معامله، خریدار وفروشنده برای رسیدن به اهداف خود با یکدیگر به توافق می رسند و در یک قالب طرح ریزی شده نسبت به هم تعهداتی پیدا کرده و روابط خود را می سازند. بازاریابی تعاملی به ایجاد روابط بلند مدت و متقابل با افراد وسازمان ها و گروه های ذینفع تصریح می کند که اساس آن مستقر کردن ارتباطات مطلوب و موثر به مقصود نگهداری و حفظ آن ها می باشد. در بازاریابی تعاملی مشتری مهمترین گروه ذینفعان در نظرگرفته می گردد و دارایی می باشد که مستهلک نمی گردد واگرچه در ترازنامه شرکت جایی ندارد امّا در حقیقت از همه اقلام آن مهمتر می باشد. این نوع بازاریابی تنها به دنبال آن نیست که محصولات و خدمات را در زمان، مکان و قیمت مورد تقاضای بازار در اختیار مشتریان بگذارد بلکه می خواهد چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در آینده از او خرید کرده و دیگران را نیز به سمت شرکت ترغیب کند تاکنون در تحقیقات مختلف، ارکان مختلفی را برای بازاریابی تعاملی ارائه داده اند. چیو در پژوهش خود سه دسته متغیر را برای بازاریابی تعاملی برای صنعت بانکداری معرفی نمود که شامل پیوند مالی، پیوند اجتماعی و پیوند ساختاری می گردید.سین و همکاران در تحقیقی، ارتباطات، اعتماد، ارزش های مشترک، همدلی و کوشش دو جانبه را به عنوان مهمترین عوامل بازاریابی تعاملی شناسایی کردند. راشید در پژوهش خود اعتماد، تعهد، روابط اجتماعی، همدلی، تجربیات مثبت، انجام تعهدات و ارتباطات را به عنوان متغیرهای مهم بازاریابی تعاملی معرفی کرده می باشد. در تحقیقی دیگر رنجبران و براری با بهره گیری از مدل دوبیسی، متغیرهای اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض را به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده وفاداری مشتریان در یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی مورد مطالعه قرار دادند. در تحقیقی دیگر هشت متغیر منافع ارتباط، شایستگی سازمان، همبستگی میان سازمان و مشتری، بومی سازی خدمات، جذابیت جایگزین ها( رقبا)، هزینه های تغییر سازمان، ارزش های به اشتراک گذاشته شده و همکاری متقابل به عنوان ارکان بازاریابی تعاملی در خدمات مالی حوزه کسب و کار به کسب و کار مورد مطالعه قرار گرفتند. (اسماعیل پور ،1391 ،2)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.