سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

جان دیویی پژوهش را چنین تعریف کرده می باشد : پژوهش عبارتست از تغییر کنترل شده ی یک جایگاه غیر ثابت یا نا معین به موقعیتی که از لحاظ ویژگی ها و روابط ، کاملاً معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار دارد که عناصر جایگاه اصلی یا اولی به صورت یک کل متحد تغییر یافته اند .(دلاور ، 1391، 30 ) پس پژوهش فرۀیندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ی نا شناخته به جستحو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود . در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان ” روش شناسی ” دانسته می گردد . (طالبی کلیدبری ، 1389 )

در فصل حاضر به اظهار خصوصیات ویژه جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری می پردازیم و سپس با ابزارهایی که در این پژوهش به مقصود جمع آوری داده ها از آنها بهره گیری شده می باشد، آشنا می­شویم. در نهایت به ماهیت و کیفیت و اهداف پژوهش و روش­های آماری متناسب سوال­های پژوهش جهت تلخیص و تحلیلی داده ­ها می­پردازیم .

3-2-روش پژوهش

این پژوهش بر اساس طرح پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی می باشد که بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد . مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیر های یک جایگاه انجام می شود از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت می باشد از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی سازمانی ، صنعتی و نظایر آن .(سکاران  ، 1381 ، 123-124) در روش همبستگی کوشش می­گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف یا تعیین گردد. در این پژوهش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت مورد مطالعه قرار می گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی  می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش اندازه علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت