سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی راهبردهای بازاریابی

بعد از انتخاب بازارها یا بخش های هدف، تعیین وجوه فرق خود نسبت به رقیبان و انتخاب روش ورود به بازار، تعیین کیفیت و قیمت محصول و اجرای سیاست ها برای رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب می باشد.حال با در نظر داشتن رویکرد بازاریابی تعاملی، یک بازاریاب بایستی تعیین کند چه روابطی برای مشتریان، با در نظر داشتن نوع محصول ارائه شده مطلوب می باشد  و چه راهبردهایی می تواند این نوع روابط را تامین کند.

4- برنامه ریزی

در اینجا با در نظر داشتن رویکرد بازاریابی تعاملی، تمرکز تصمیمات مرتبط با برنامه ریزی بازاریابی بایستی به چه سمتی باشد، مورد توجه قرار می گیرد.

5-سازماندهی ، اجرای و کنترل برنامه های بازاریابی

آخرین مرحله از فرایند بازاریابی و جایی که برنامه ها و طرح ها به اقدام تبدیل می شوند، در طی اجرای برنامه های بازاریابی بایستی از روش هایی برای کنترل و ارائه بازخورد از مراحل انجام فعالیت های بازاریابی بهره گیری نمود. پس بایستی به نحوه اجرای عناصر ایجاد کننده روابط در برنامه های بازاریابی و نظارت و کنترل مستمر فعالیت توجه خاصی معطوف نمود (بیانی ،1388 ، 23).

2-4-3 جهان بینی بازاریابی تعاملی

پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی تعاملی بر مفهومی قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری  مطرح گردید و توسط دیگر صاحبنظران گسترش پیدا نمود. دیدگاه بازاریابی تعاملی مرهون کوشش های کریستوفر ، پاینی وبالانتین  می باشد که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم گیری داشتند. دیدگاه آنها مبنی بر نکات ذیل می باشد :

– تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه کنندگان که ایجاد تعامل را به جای معامله مورد توجه قرار می دهد.

– دیدگاه بازاریابی تعاملی بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش های ویژه ای از مشتریان متمرکز می باشد.

– استراتژیهای بازاریابی تعاملی به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده ، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ  و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که  درون سازمان می باشد معطوف می باشد 3) ، 1998، .(payne

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.