سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری  و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

مهندسی دوباره سازمان

کوتاه ترین تعریف مهندسی مجدّد در همه چیز را از نو آغاز کردن می باشد. مهندسی مجدّد یک شرکت به معنای به کار گذاشتن سیستم موجود و برپا کردن نظامی جدید می باشد. نویسندگان کتاب مهندسی مجدّد سازمان[1] با ارائه تعریفی رسمی از این مفهوم آن را چنین تعریف می کنند: «بازاندیشی بنیادین[2] و طراحی نو و ریشه ای[3] فرآیندها[4] برای دستیابی به بهبود پیشرفتی چشمگیر در معیارهای حسّاس امروزی ، همچون قیمت کیفیت، خدمات و سرعت»  (همر، ترجمه رضایی نژاد، 1375، ص114).

2-18 تعریف تعهد (معناشناسی تعهد)

«در حالی که امکان دارد مفهوم تعهّد به تازگی در حوزه واژگان مربوط به کسب و کاروارد شده باشد ، اما این مفهوم به هیچ وجه مفهوم جدیدی نیست و می توان گفت که در واقع تعهّد مترادف واژه قدیمی تر «وفاداری» به نظر می­رسد که واژه وفاداری به این دلیل کنار گذاشته شده که تناسب چندانی با این موضوعات جدید ندارد» (گیانکولا[5]، 2006، ص50) .

تعهّد در زبان فارسی به معنای در گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن، تعریف شده می باشد (معین، 1360، ص 498 ) .

تعهد بیانگر حالتی می باشد که فرد سازمان خود را معرف می داند و آرزو می کند که در عضویت آن سازمان باقی بماند ( رابینز[6] ، 1374، ص91) .

کان و میشرا[7] ( 2003 ) تعهّد را چنین تعریف می کنند : « تعهّد تمایل فعّالان اجتماعی برای اختصاص توان وفاداری خود به سیستم های اجتماعی می باشد . تعهّد فرآیندی می باشد که از طریق آن علایق افراد ، با اتّخاذ الگوهای رفتاری سازمان یافته اجتماعی پیوند می یابد » .

“جان پی می یر” و سایر محققان تأکید می کنند که تعریف تعهّد کاری مشکل می باشد . در تفسیر تعاریف ارائه شده توسط آنها می­توان گفت تعهّد نیرویّی می باشد که فرد را به یک دوره کاری که با هدف خاصی مرتبط می باشد ، مقیّد می سازد ( گیانکولا ، 2006، ص17) . مودی[8] و دیگران (1982) و ماتیو زاجاک (1990) اظهار می­کنند که تعهّد یک حالت روانشناختی می باشد که ارتباط شخص با سازمان را مشخص می­سازد و در زمینه تداوم یا عدم تداوم عضویت در سازمان تأثیر دارد .

تعهّد سازمانی به دلیل وجود تعاریف مختلفی که در ادبّیات تحقیقی از آن به اقدام آمده به شیوه های مختلفی تعریف و سنجیده شده می باشد اما تمام تعاریف یک درون مایه مشترک دارند و آن هم این می باشد که تعهّد عبارت می باشد از پیوند یک فرد با یک سازمان (صمد، 2005، ص 114).

[1] . Reengineering the corporation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] . Fundamental

[3] . Radical

[4] . Processes

[5] . Frank Giancola

[6] . Stephen Rabbins

[7] . Kan & Mishra

[8] . Mowday

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلّی پژوهش: 

هدف کلّی این پژوهش تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی کارکنان بانک ملّی استان گیلان می باشد .

1-4-2 اهداف جزئی پژوهش:

1- تعیین ارتباط بین پرداخت منصفانه و کافی با تعهد سازمانی کارکنان

2- تعیین ارتباط بین محیط کار ایمن و بهداشتی با تعهد سازمانی کارکنان

3- تعیین ارتباط بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

4- تعیین ارتباط بین قانونگرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

5- تعیین ارتباط بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

6- تعیین ارتباط بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

7- تعیین ارتباط بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان

8- تعیین ارتباط بین توسعه قابلیت های انسانی و تعهد سازمانی کارکنان