سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

5چهارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد این چارچوب شبکه ای می باشد منطقی ،توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی زیرا مصاحبه، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند .چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند و نظریه هایی را که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کندیک چهارچوب نظری خوب در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می سازد(اوما سکاران،1388 ،94-95).

بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان و انتقال قدرت تصمیم گیری از ارائه دهندگان خدمات به مشتریان، میدان رقابت را تنگ ترنموده و بقا را برای سازمانهای بزرگ و کوچک دشوارساخته می باشد. پرداختن به مشتریان، نیازها و خواسته های ایشان و مهم تر از آن یافتن راهی برای پاسخگویی به آن ها، موضوعاتی هستند که ذهن مدیران و نظریه پردازان را به خود معطوف داشته می باشد. امروزه پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی در حال سست شدن می باشد و توجه جدیدی پا به عرضه دانش بازاریابی می گذارد، که بازاریابی را از دودیدگاه اصلی مورد مطالعه قرار می دهد. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی به عنوان یک مسئولیت وظیفه ای و سنتی می باشد. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک توجه کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می گردد. در دیدگاه دوم، تعاملی می باشد که هدف، تمرکز همه جانبه بر مشتریان کلیدی در سرتاسرسازمان می باشد. بازاریابی تعاملی هنر کسب و کار امروز می باشد برای حفظ مشتریان کلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری می باشد. تئوری بازاریابی بدوی یا کلاسیک، اکثرا به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری ازبازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت ها با این واقعیت روبه رو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت ها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه رو نیستند.  امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکت ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش بایستی مبارزه کنند، پس هزینه های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده می باشد(سفیانیان،1386 ،4). [1]ابرات و [2]روسل براین باور بودند که حفظ مشتریان موجود برای سودآوری بلند مدت حیاتی می باشد و در کانون توجه فلسفه بازاریابی تعاملی قرار دارد. حفظ و تقویت روابط با مشتریان درایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار تأثیر حساسی اعمال می کند.(نوربخش وپشنگ ،1390،3)

بیشتر محققان منشا، بازاریابی تعاملی را به لئوناردو بری منسوب می دانند که اولین بار آن را در زمینه تخصصی بیان نمود. ویلسون اظهار می کند که روابط بین خریدار و فروشنده از زمانی وجود داشته که بشر آغاز به تجارت و مبادله کالا و خدمات نمود. بازرایابی تعاملی تمام اقداماتی می باشد که در سازمان ها برای آگاهی و ارائه خدمات بهتر به تک تک مشتریان با ارزش خود انجام می دهد.(کاتلر،1385 ،85). برای انجام تحقیقات علمی و نظام مند ، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز می باشد که اصطلاحاً مدل مفهومی نامیده می گردد. با در نظر داشتن اینکه مدل ارائه شده توسط ادرکن در برگیرنده تمامی متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش می باشد،که در آن 3مدل فرعی در یک مدل آورده شده می باشد که مدل فرعی 1 مربوط به تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بررفتار خرید مجدد مشتری از فروشگاه می باشد مدل فرعی2 به ویژگی های شخصیتی مشتری و تاثیر آن بر تمایل ارتباطی مشتریان پرداخته می گردد و در مدل فرعی3 به نتایج ارتباطات که شامل رضایت ارتباطی ، تعهد ارتباطی ، اعتماد و رفتار خرید که تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی و تاکتیک های بازاریابی ارتباطی قرار دارند پرداخته می گردد.که در شکل زیر آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Abrut

Rossel[2]

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.