سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

فرضیه ۱: تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار می باشد.

فرضیه ۲: تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار می باشد.

فرضیه ۳ : تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار می باشد.

فرضیه ۴ : تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار می باشد.

فرضیه ۵ : تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی تاثیر گذار می باشد.

فرضیه 6 : تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری تاثیر گذار می باشد.

 

 

 

1-7 تعریف متغیر ها:

1-7-1 تعریف مفهومی متغیرها

بازاریابی تعاملی: کوشش شرکت  در جهت حفظ و توسعه روابط نزدیک و رو به گسترش با مشتریان را بازاریابی تعاملی نامند در بازاریابی تعاملی از ابزارهای مختلفی برای حفظ مشتری بهره گیری می گردد که در این پژوهش به ابزارهای ارتباطات ، رفتار ترجیحی ، شخصی سازی و پاداش مورد مطالعه قرار می گیرد.

ارتباطات: فرایندی می باشد آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات، به شکل پیام در می آید و سپس ارسال، دریافت و ادراک می شوند. ارتباطات اغلب در جستجوی آموختن یک واقعیت در مورد محصول به مخاطبان، تحریک آنها به جستجوی اطلاعات در مورد محصول، ایجاد علاقه مندی در آنان،، توصیه بهره گیری محصول به دیگران و احساس رضایت از خرید می باشد. در نتیجه ارتباطات می تواند ابزاری مهم برای جذب و حفظ مشتریان باشد.(صمدی و همکاران ،1388 ،4)

رفتار ترجیحی:.در بازاریابی بایستی یک واقعیت را بپذیریم  که مشتریان یکسان نیستند ممکن می باشد نتایج نشان دهند که بسیاری از روابط شرکت با بعضی از مشتریان سودهی ندارند و حفظ این روابط درآمدی را برای شرکت در برندارد.(صمدی و همکاران ،1388 ،5)

شخصی سازی: از آنجا که ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری مهم ترین هدف بازاریابی می باشد، شناخت مشتریان و جمع آوری اطلاعات فرد به فرد آنان، یکی از اصلی ترین عناصر آمیخته بازاریابی تلقی می گردد بازاریابی شخصی سازی به سفارشی کردن کالا یا خدمت ناشی از اطلاعات به دست آمده از شناخت مشتری اطلاق می گردد این تاکتیک می تواند سبب ادامه ارتباط بیشتر مشتری با فروشگاه گردد (صمدی و همکاران، 1388 ،5) به گونه طبیعی وقتی خدمات با نیاز مشتریان متناسب باشد، راضی کننده تر از زمانی می باشد که یک خدمت با اندازه خاص برای همه مشتریان ارائه گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.