عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

نیازهای حرارتی فضاهای آزاد گنبد

با بهره گیری از نتایج بدست آمده از مطالعه های انجام شده، می توان نیازهای حرارتی فضای آزاد را در طول سال تعیین نمود. با مقایسه حدود تغییرات شرایط حرارتی هوای گنبد کاووس و احساس آسایش در مواقع مختلف و با در نظر داشتن نحوه لباس پوشیدن مردم در طی فصول مختلف دماهای ۱۲ و ۱٨ درجه سانتی گراد به ترتیب به عنوان حد پایین آسایش در آفتاب و حد پایین آسایش در سایه تعیین گردید و برای این مقصود منحنی های همدمای آستانه حرارتی فضاهای آزاد گنبد کاووس ترسیم گردید. بدین مقصود آغاز تغییرات دو ساعته دمای موثر هر ماه با بهره گیری از نمودار زیر:

و جدول دمای ساعتی محاسبه گردید. (جدول۴ – ۲) و براساس ارقام جدول مذبور منحنی های همدمای آستانه های حرارتی ترسیم گردید. (نمودار۴ – ٧) و براساس این دیاگرام ، نمودار (۴-٨) ترسیم گردید و مشخص گردید که ۵٢% درصد از مواقع سال هوا کاملا سرد می باشد و حدود ٣۶% درصد از مواقع سال هوا مطلوب می باشد و حدود ۱٢% درصد از مواقع سال شرایط گرم بر منطقه حاکم می باشد.

فروردین ماه از ساعت ٣۰:۱۰تا ۱٨ و ساعت ۲۰ تا ۲۲ در آسایش و بقیه ساعات روز سرد می باشد. اردیبهشت ساعت ۱۰ در آسایش و از ساعت ۱٨ تا ۲۴ نیز در آسایش، از ساعت ۲ بامداد تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۴ سرد و از ساعت ۱۰ تا ۲۰ گرم می باشد. خرداد و شهریور ماه از ساعت ۲ بامداد تا ٨ صبح در آسایش و بقیه ساعات روز گرم می باشد. مهر ماه از ساعت ۴ تا ٨ صبح در آسایش و از ٨ تا ۱۶ گرم و از ساعت ۱٧ تا ۲۴ در آسایش می باشد. آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ در آسایش و از ساعت ۱۶ تا ۲۴ سرد می باشد. دو ماه آگوست و جولای خارج از منطقه آسایش و گرم می باشد. ۴ ماه دی، بهمن، اسفند و آذر خارج از محدوده آسایش و سرد می باشد و بقیه ماهها نیز ساعاتی را در محدوده آسایش قرار دارند. پس مشخص می گردد که در گنبد نیاز به آفتاب بیشتر از نیاز به سایه احساس می گردد که می توان با بهره گیری از عناصر اقلیمی و در نظر گرفتن راهکارهای خاصی، شرایط حرارتی فضای آزاد را برای تامین نیازهای حرارتی بشر بهبود بخشید. می توان با هدایت آفتاب به فضاهای آزاد (بالکن، معابر، راهرو، . . .) شرایط حرارتی فضاهای مذکور را بهبود بخشید و همچنین کوشش گردد که در طراحی این فضاها در بهره گیری هر چه بیشتر از آفتاب زمستانی کوشش به اقدام آید و تا جایی که امکان دارد از ورود بادهای سرد زمستانی جلوگیری به اقدام آید. پس با در نظر داشتن توضیحات بالا، اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای آزاد در گنبد به تبیین زیر می باشد:

۱– هدایت تابش آفتاب به فضاهای آزاد در مواقع سرد سال.

۲ – جلوگیری از تاثیر بادهای سرد زمستانی.

٣ – جلوگیری از نفوذ آفتاب به فضاهای آزاد در مواقع گرم سال.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه