سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                             صفحه

جدول2-1: مقایسه بازاریابی تعاملی و بازاریابی سنتی  (غفاری ،1386 ،115) 29

جدول 2-2:مقایسه انواع بازاریابی براساس ابعاد مبادله ای و ارتباط ای(سید جوادین، 1388 ،19) 31

جدول 2-3: انواع بازاریابی براساس ابعاد مدیریتی( سید جوادین، 1388 ،20) 32

جدول 2-4: تاکتیک های بازاریابی تعاملی(حقیقی و همکاران،1391 ،6) 35

جدول 2-5: پبشینه پژوهش 55

جدول3-1توزیع سوالات پرسشنامه 65

جدول3-2 صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 65

جدول3-3 ضرایب پایایی سوالات پرسشنامه 67

جدول4-1 : جنسیت پاسخ دهندگان 73

جدول4-2 :توصیف سن پاسخ دهندگان 74

جدول4-3 : توصیف اندازه تحصیل  پاسخ دهندگان 74

جدول4-4: مدت زمان خرید از فروشگاه های زنجیره ای 75

جدول4-5: اندازه درآمد ماهانه 75

جدول4-6: توصیف متغیر ارتباطات 76

جدول4-7: توصیف متغیر شخصی سازی 76

جدول4-8: توصیف متغیر رفتار ترجیحی 76

جدول4-9: توصیف متغیر پاداش 77

جدول4-10: توصیف متغیر تمایل به خرید از فروشگاه 77

جدول4-11:توصیف متغیر تعهد ارتباطی 78

جدول4-12:توصیف متغیر رفتار خرید 78

جدول 4-13شاخص های برازش مدل 83

جدول4-14 :نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 84

 

 فهرست نمودار

عنوان                                                           صفحه

نمودار1-1: مطالعه تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری 9

نمودار1-2: مدل تعدیل شده پژوهش: مطالعه ارتباط تاکتیکهای بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری 10

نمودار 2-1: مبانی فصل دوم 15

نمودار2-2:   مدل بازاریابی تعاملی مورگان وهانت 36

نمودار2-3: مدل بازاریابی تعاملی سین و همکاران 39

نمودار2-4: مدل بازاریابی تعاملی نلسون دویسی 40

نمودار2-5: فرآیند شخصی سازی 44

نمودار2-6 :فرایند رفتار خرید مصرف کننده 51

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش به صورت زیر می باشد:

  • تاثیر تاکتیک های بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری.

اهداف فرعی:

  • تاثیر تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید.
  • تاثیر تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی.
  • تاثیر تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری.